Need Help ?
Call: +977- 015538417

समाचार बिस्तारमा

स्थानीय तहलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा निशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा तथा व्यवस्थापन वारे जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुरोध ।

स्थानीय तहलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा निशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा तथा व्यवस्थापन वारे जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुरोध ।