Need Help ?
Call: +977- 015538417

समाचार बिस्तारमा

माध्यमिक शिक्षा {SEE} परीक्षालाई शान्तपूर्ण, मर्यादित र परीक्षार्थीमैत्री ढगँले सञ्चालन गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सल्लाहका जिल्ला शिक्षा कार्यालय सवैमा अनुरोध गर्दछ ।

माध्यमिक शिक्षा {SEE} परीक्षालाई शान्तपूर्ण, मर्यादित र परीक्षार्थीमैत्री ढगँले सञ्चालन गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सल्लाहका जिल्ला शिक्षा कार्यालय सवैमा अनुरोध गर्दछ ।