Need Help ?
Call: +977- 015538417

नागरिक बडापत्र

नेपाल सरकार 
शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा विभाग
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुर
नागरिक बडापत्र (citizen charter)

सि.नं.

 सेवाको विवरण 


  सेवाको लागि कागजात र कार्यविधि 

दस्तुर

 समय 

सम्बन्धित शाखा/फाँट

विद्यालय खोल्ने स्वीकृत/अनुमति तथा कक्षा थप

क) विद्यालय अनुमति तथा कक्षा थपको लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगाडि गा.वि.स./ न.पा. को सिफारिस

सहित शिक्षा नियमावली अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन जि.शि.का. मा पेश गर्नुपर्ने ।

ख) विद्यालय जग्गाको जग्गाधनी    प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

ग) अनुमति माग गरेको कक्षा भन्दा तल्लो कक्षाको स्वीकृति वा अनुमति पत्रको प्रतिलिपि ।

घ) समान तहका कम्तिमा ३ वटा   विद्यालयको सहमति पत्र ।

ङ) संस्थागत विद्यालयको लागि भवन भाडामा लिएको भए कम्तिमा ५ वर्षको सम्झौता पत्र ।

च) संस्थागत विद्यालयको लागि विनियमावली ।

छ) शिक्षा नियमावली अनुसूची ३ अनुसारको पूर्वाधार पुरा भएको 

ज) कक्षा १, ६ र ९ को अनुमति तथा स्वीकृतिको लागि सबै कागजात २ \२ प्रति ।

झ) विद्यालय निरीक्षकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन ।

ञ) विद्यालय स्वीकृतीको लागि अनुसूची ६ बमोजिमको निवेदन ।

१. फाराम दस्तुर

क) समुदायिक-रु ५००।–

ख) संस्थागत रु १,०००।–

 

२. अनुमति दस्तुर

प्रति कक्षा रु. ८,०००।–


३. धरौटी
क) सामुदायिक तर्फ
मा.वि.को लागि रु. १,०००००।–
ख) संस्थागत तर्फ
प्रा वि को लागि रु. ५०,०००।–
नि.मा.वि.को लागि रु १,५०,०००।–मा.वि..को लागि रु २,००००।-

आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी अनुमति वा स्वीकृति  दिन             मनासिव देखिएमा

आधारभूत तहको स्वीकृत

विद्यालय नक्साङ्कन र

मन्त्रालयले तोकेको कोटाको अधिनमा रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा ३० दिनअगाडि

अनुमति  वा स्वीकृति दिइनेछ ।मा.वि.

को हकमा जिल्ला शिक्षा

समितिको सिफारिस सहित क्षे.शि.नि. मा पठाइनेछ । 

संस्थागत  विद्यालयको हकमा

विद्यालय नक्साङ्कनको

आधारमा पुर्वाधार पुगेमा दिइनेछ ।

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 lविद्यालय  व्यवस्थापन  समुदायमा जिम्मा

 क)   वि.व्य.स. गठनको प्रतिलिपि

ख)   व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी कम्तिमा ३ वर्षको कार्य योजना ।

ग)  गा.वि.स.\ न.पा. को सिफारिस

घ) वि.व्य.स. को निर्णय प्रतिलिपि

ङ)  शिक्षा नियमावली अनुसूची १ बमोजिम निवेदन 

च)  शिक्षा नियमावली अनुसूची २ बमोजिमको सम्झौता

छ) विद्यालयको अनुमति \स्वीकृति पत्र

 निःशुल्क

 कागजात पुरा भएको दिन ।

 विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 करार शिक्षक नियुक्ति समर्थन

क)  वि.व्य.स.ले शिक्षा नियमावलीको नियम ९६ क अनुसार शिक्षक छनौट समिति गठन गरेको निर्णयको फोटोकपी ।

ख)    छनौट समितिले गरेको विज्ञापनको प्रतिलिपि  जि.शि.का., स्रोतकेन्द्र, गा.वि.स.\ न.पा. र विद्यालयमा टाँस गरेको मुचुल्का प्रमाण

ग)   शिक्षक नियुक्तिका लागि छनौट समितिले गरेको निर्णयको कागजातहरुको प्रतिलिपि ।

घ) वि.व्य.स.ले नियुक्ति समर्थनका लागि गरेको सिफारिस र नियुक्ति पत्र ।

ङ)  शैक्षिक योग्यता,  अध्यापन अनुमति पत्र र नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

च) नियुक्ति समर्थन गरिदिन विद्यालयको पत्र

छ) जि.शि.का. बाट दिइएको अनुमति पत्रको फोटोकपी ।

ज) प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक नभएका विद्यालयले अनिवार्य रुपमा महिला शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

 प्राथमिक  –रु. ३००।–
नि.मा.वि. –रु. ४००।–
मा.वि.    –रु. ५००।–

 प्रक्रिया पुगेको कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्र ।

 विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 करार शिक्षक नियुक्ति अनुमति

क)  विद्यालयले दरबन्दी रिक्त भएको सात दिनभित्र अनुमति माग गरेको पत्र (मा.वि.\ नि.मा.वि. नियमानुसार विषय तोकर माग गर्नुपर्ने) ।

  निःशुल्क

माग गरेकै दिन

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 शिक्षक सरुवा

 क)  शिक्षा नियमावली अनुसूची १७ बमोजिमको शिक्षक सरुवा माग फाराम र वि.व्य.स. को निर्णय प्रतिलिपि (महिला शिक्षक नभएको ठाउँमा महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइने ) 

  निःशुल्क

 प्रक्रिया पुगेको कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्र

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 जिल्लान्तर सरुवा

 क)    शिक्षा नियमावली अनुसूची १७ बमोजिमको फाराम सरुवा भई आउने \जाने विद्यालय र जि.शि.का. को सहमति पत्र ।

 प्राथमिक –रु. १,०००।–
नि.मा.वि.–रु. २,०००।–
मा.वि. –रु. ३,०००।–

 प्रक्रिया पुगेको कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्र

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 असाधारण बिदा

 क)  ५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि    पुगेको प्रमाणित पत्र 

ख)  वि.व्य.स. को सिफारिस पत्र (निर्णय प्रतिलिपि सहित) ।

ग)  यस पूर्व असाधारण बिदा लिए \नलिएको विवरण ।

घ)  सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।

   निःशुल्क

 ३ दिन भित्र

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 राजिनामा स्वीकृत

 क)  स्वेच्छिक राजिनामा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने  (सम्बन्धित शाखा प्रमुखको रोहबरमा) ।

ख) विद्यालयको सिफारिस पत्र \ बरबुझारथ गरेको पत्र ।

 निःशुल्क

 माग गरेकै दिन

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

 निवृत्तिभरण तथा उपदान

 क)  शिक्षा नियमावली अनुसुची १८ अनुसारको निवृत्तिभरण तथा उपदान माग फाराम ।

ख) वैयक्तिक नोकरी विवरण फाराम (सिटरोल) ।

ग) राजिनामाको स्वीकृति पत्र ।

घ) बरबुझारथ सम्बन्धी कागजात ।

ङ) उपचार खर्च लिए \ नलिएको कागजात ।

च) विभागीय सजायँ पाए \ नपाएको कागजात ।

छ) तलब ग्रेड खुलेको पत्र ।

ज) अविच्छिन्न सेवा अवधि खुलेको प्रमाणित पत्र ।

झ) असाधारण \ बेतलवी बिदा सम्बन्धी पत्र ।

ञ) योजनापूर्व भए स्वीकृत दरबन्दी र ग्रेड पाएको पत्र (विद्यालयको) ।

ट)   सुरु नियुक्ति पाएको विद्यालयदेखि निस्कने विद्यालयसम्मको सरुवा वा रमाना पत्रहरु (क्रमिक रुपमा) ।

ठ) सुरुको स्थायी नियुक्ति पत्र । 
ड) सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस पत्र ।

 ढ) शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकताका प्रमाण पत्रहरु ।

ण) सिटरोल फाराम

 निःशुल्क

 उल्लेख कागजात पुरा हुनासाथ तत्कालै विद्यालय शिक्षक किताबखानामा पठाइने

   विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

१०

 शिक्षकको मृत्यु  भएमा पेश गर्नुपर्ने   थप कागजातहरु

क) मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र

ख) नाता प्रमाणित सहित इच्छाईएको व्यक्तिको इच्छापत्र ।

ग) सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस पत्र

 

 

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ ))

११

 स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र सच्याउने

क) व्यहोरा खुलेको निवेदन ।

ख) परिक्षार्थीको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि ।

ग) शैक्षिक योग्यता एवं नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 

 रु. 100

 माग गरेकै दिन

विद्यालय प्रशासन शाखा

(कोठा न ४ र ५ )

१२

 तलब भत्ता 
(अनुदान निकासा)

 क) अघिल्लो चौमासिक निकासाको तलबी भरपाई ।

ख)  क.सं. कोष,  बिमा,  करकट्टि दाखिलाको फोटोकपी र हाजिरी रेकर्ड र चौमासिक माग फाराम ।

 निःशुल्क

माग पेश भएको १ महिनाभित्र 

 लेखाफाँट

(कोठा न ११ र १२ )

१३

 विद्यालय खाता संचालन

 क) वि.व्य.स. को निर्णय, विद्यालयको पत्र,  दस्तखत नमुनाकार्ड

 निःशुल्क

  माग गरेकै दिन

 लेखाफाँट

(कोठा न ११ र १२ )

१४

उपदान, उपचार,  बिदा रकम

 उपदान, उपचार, बिदा रकम बिमाको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

 निःशुल्क

  माग गरेकै दिन

 लेखाफाँट

(कोठा न ११ र १२ ))

१५

 लेखापरीक्षक नियुक्ति

 क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपिसहित सूचिकृत लेखापरीक्षक ३ जनाको सिफारिस पत्र ।

 निःशुल्क

  प्रक्रिया पुगेको कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्र

लेखाफाँट

(कोठा न ११ र १२ )

१६

 कक्षा ९ र १० को रजिष्ट्रशेन फाराम

 क)   जिल्ला स्तरीय परीक्षा कक्षा ८ उत्तीर्ण प्रमाणपत्रहरु ।

ख) कक्षा ९ उत्तीर्ण प्रमाणपत्रहरु ।

 जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति ले तोके अनुसार राजस्व खातामा जम्मा गर्ने

 सूचना प्रकाशन भएको १ महिनाभित्र

परीक्षा फाँट

(कोठा न १ र २ )

१७

 प्रमाण पत्र प्रतिलिपि

 क) विद्यालयबाट प्रमाणित भई आएको मार्कसिट, प्रमाण पत्र र विद्यालयको सिफारिस पत्र

 प्रति विद्यार्थी रु. १००।

 माग गरेकै दिन

 परीक्षा फाँट

(कोठा न १ र २ )

१८

जन्म मिति संशोधन (कक्षा ८) 

 क) विद्यालयको सिफारिस, जन्मदर्ता प्रमाण पत्र,  गा.वि.स/ न.पा. को सिफारिस,  नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

 प्रति विद्यार्थी रु. १००।

  माग गरेकै दिन

 परीक्षा फाँट

(कोठा न १ र २ )

१९

 शैक्षिक सूचना तथा तथ्यांक प्रदान

क) संस्था वा व्यक्तिको लिखित प्रयोजन सहितको प्रस्ताव ।

 नियमानुसार

 नियमानुसार

 योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४ )

२०

 विद्यार्थी छात्रवृति

 क) विद्यालय तथ्यांक \ विद्यालयको माग सहितको विवरण /स्रोतकेन्द्रको सिफारिस।

ख) द्धन्दपिडित भए द्धन्दपिडित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

ग) अपाङ भए अपाङ्गता परिचय पत्र

घ) जन्मदर्ता प्रमाण पत्र, सम्वन्धित वद्यालको सिफारिसपत्र र यस भन्दा अघि अन्य जिल्लाबाट छात्रवत्रि प्राप्त गरेको भए सम्वन्घित जि शि का को पत्र  

 निःशुल्क

 दोस्रो चौमासिक

 योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४ )

२१

 वालविकास केन्द्र अनुदान

क) गा.वि.स.बाट पाएको अनुमति पत्र
 

ख) वालविकास व्यवस्थापन समिति र अभिभावक भेलाको निर्णय

ग) विद्यार्थी संख्या विवरण ।

 निःशुल्क

 क) गा.वि.स.बाट पाएको अनुमति पत्र ।ख) वालविकास व्यवस्थापन समिति र अभिभावक भेलाको निर्णय ) विद्यार्थी संख्या विवरण ।

वजेट तथा कार्यक्रम अनुसार जिल्ला प्रारम्भिक बालविकास समितिको निर्णय पश्चात

 योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४ )

२२

 खुला विद्यालय अनुमति

 क) कम्तिमा ५० जना सहभागीको विवरण।

ख) गाउं शिक्षा समितिको सिफारिस ग) सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रको सिफारिस

 निःशुल्क

 शिक्षा विभागबाट कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रस्तावको आधारमा

 योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४ )

२३ 

 स्रोतकक्षा संचालन अनुमति

क)      कम्तिमा १० जना लक्षित समूहका बालबालिकाको विवरण

ख) मातृ विद्यालयको प्रस्ताव ।

ग) संचालन गर्न सक्ने भौतिक अवस्था ।

घ) स्रोतकेन्द्रको सिफारिस ।

 निःशुल्क

  शिक्षा विभागबाट कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रस्तावको आधारमा

  योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४ )

२४

 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

क)      विद्यालय निरीक्षकको  प्रतिवेदन

ख)      विद्यार्थीहरुको नामनामेसी विवरण

ग)      नयाँ भर्ना विवरण ।

 निःशुल्क

 दोस्रो चौमासिक भित्रमा

  योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४ )

२५

 गैर तलवी अनुदान(non salary)

 

क) विद्यालय निरीक्षकको प्रतिवेदन

ख) प्रति विद्यार्थी लागतको आधारमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि गैर तलवी ( non salary)  प्रतिवेदन ।

 निःशुल्क

 दोस्रो चौमासिक भित्रमा

  योजना तथा कार्यक्रम शाखा

(कोठा न १४)

२६

 अनौपचारिक कक्षा संचालन अनुमति

 

क) संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि र प्रस्तावना सहित आधिकारिक पत्र, संचालन गर्ने गा.वि.स.\ स्थान

ख) कक्षा संख्या\  कार्यक्रम विवरण | गा.वि.स. सिफारिस ।

ग) संस्था दर्ता तथा नविकरणको प्रतिलिपि ।

 निःशुल्क

 दिन

अनौपचारिक शिक्षा शाखा

(कोठा न १३ )

२७ 

 सामुदायिक अध्ययन केन्द्र अनुमति

 

क) सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिस ।

ख) कम्तिमा ५० जनाको भेलाका निर्णय ।

ग) तदर्थ समितिको विवरण ।

घ) सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको विधान ।

ङ) केन्द्रको भौतिक अवस्था सहित प्रस्तावना पत्र

 निःशुल्क

 विभाग वा केन्द्रबाट को६ा प्राप्त भएपछि जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको सिफारिस अनुसार

 अनौपचारिक शिक्षा शाखा

(कोठा न १३ )

२८

अनौपचारिक गृहीणी विद्यालय  अनुमति

क)      कम्तिमा ५० जना सहभागीको विवरण

ख)      गाउँ शिक्षा समितिको सिफारिस

ग)      सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रको सिफारिस ।

 

 

निःशुल्क

 जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार

 अनौपचारिक शिक्षा शाखा

(कोठा न १३ )

२९

अनौपचारिक गृहीणी विद्यालय  अनुमति

क) कम्तिमा ५० जना सहभागीको विवरण ।
ख) गाउँ शिक्षा समितिको सिफारिस
ग) सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रको सिफारिस

 निःशुल्क

 जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार

 अनौपचारिक शिक्षा शाखा

(कोठा न १३ )

३०

 शिक्षक पेशागत तालिम

 क) विद्यालय र स्रोतकेन्द्रको सिफारिस साथ शिक्षकको निवेदन

 निःशुल्क

 तालिमको नियमान’सार

 विद्यालय निरीक्षण तथा तालिम शाखा

(कोठा न ८ )

३१

 विद्यालय भौतिक निर्माण

 

क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपि सहित विद्यालयको पत्र ।

ख) विद्यालय आवश्यकता प्रस्ताव ।

ग) बिगतको वेरुजु नरहेको प्रमाण।

 निःशुल्क

 प्राविधिकको सिफारिस अनुसार

 भौतिकशाखा

(कोठा न  )

३२

विद्यालय जग्गा दर्ता

क) गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस सहित विद्यालयको पत्र ।

ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपि

       ग) फिल्ड बूक  उतार नक्सा ।

निःशुल्क

जग्गा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको दिन ।

आन्तरिक प्रशासन फाँट

(कोठा न १३ )

 

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस