Need Help ?
Call: +977- 015538417

जि. शि. अ.

देवेन्द्रराज खनाल

जिल्लाको शैक्षिक उन्नयनका लागि उत्कृष्ट ढङ्गले कार्यसम्पादन (Performing) र प्रभावकारी सेवा प्रवाह (Delivering) को लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सदैव प्रयासरत रहँदै आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कार्वाहीलाई पारदर्शी बनाई शैक्षिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्दै सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने हेतुले जि.शि.का. ललितपुरले यो Website Update  गर्ने कार्य गरिरहेकोले यसलाई अझ उपयोगी एवं प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक सुझाब र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु ।

धन्यबाद ।

देवेन्द्रराज खनाल
जिल्ला शिक्षा अधिकारी, ललितपुर